ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε» και έδρα το Δήμο Ιωαννίνων (οδός Χατζή Πελλερέν, αρ. 2, Τ.Κ. 45221) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία που προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα, ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού του τόπου events.vikoswater.gr (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου (που είναι σε κάθε περίπτωση άνω των 18 ετών) οι οποίοι εκδηλώνουν τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 κατωτέρω (περαιτέρω οι «Συμμετέχοντες»).
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α.    οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

β.    οι εργαζόμενοι στην ανώνυμη διαφημιστική εταιρεία με την επωνυμία «MMS Communications Ελλάς Μονοπρόσωπη Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία» και

γ.    τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται στον κατωτέρω πίνακα.
 2. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Κατά το χρονικό διάστημα διάρκειας του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε εγγεγραμμένος χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου επιθυμεί, δύναται να δηλώσει τη βούλησή του για συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στον Διαδικτυακό Τόπο.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα (ή μη) της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.

 1. Δώρα – Έπαθλα. Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») προσδιορίζονται στον κατωτέρω πίνακα. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 2. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές του Διαγωνισμού (ο αριθμός των οποίων όπως και ο αριθμός των επιλαχόντων προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα) θα ανακηρυχθούν βάσει κλήρωσης, η οποία θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Διοργανωτή, κατά την ημερομηνία που προσδιορίζεται στον κατωτέρω πίνακα.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

Α.   έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω,

Β.    δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή του τυχόν τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό αυτού, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου και

Γ.    έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά περίπτωση, στον όρο 4 ανωτέρω.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Ο Διοργανωτής θα ενημερώνει: (α) όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση του ονοματεπώνυμου αυτών στο Διαδικτυακό Τόπο και (β) τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή με σχετική κλήση στον αριθμό τηλεφώνου τους, προκειμένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή σύντομου μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) ή από τη σχετική κλήση στο τηλέφωνό του, ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχηρών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από τη σχετική κλήρωση, και η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται αναφορικά με το σύνολο των επιλαχόντων.

 1. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 2. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο.
 3. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2102445555 από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 18:00.
 4. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει τους Συμμετέχοντες/ τους νικητές του Διαγωνισμού ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του (διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες απόδοσης των δώρων κτλ), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους όρους 5 και 8 ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί (επιλογή πεδίο για συμμετοχή στο Διαγωνισμό), η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: marketing@vikos.com, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εντός χρονικού διαστήματος (3) τριών μηνών από την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στην ειδικότερη περίπτωση που τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ του Διοργανωτή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν γνωστοποιήσει στο Διοργανωτή στο πλαίσιο της εγγραφής τους στο Διαδικτυακό Τόπο, ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή/ το τηλέφωνο αυτό για τον εν λόγω σκοπό, διαβιβάζοντάς τη μόνο σε διαφημιστικές ή λοιπές εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό του και  αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική συγκατάθεσή τους στο marketing@vikos.com

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με το Διοργανωτή στο τηλέφωνο 210 244 5555 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@vikos.com. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr).

 1. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 2. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Ιωαννίνων.
 3. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ονομασία Διαγωνισμού

Ημερομηνία Έναρξης

Ημερομηνία Λήξης

Δώρα

Αριθμός Νικητών

Αριθμός Επιλαχόντων

Ημ. Κλήρωσης

EDEN X MALL GRAB

17/11/2023

23/11/2023

2 διπλές προσκλήσεις

2

2

24/11/2023

Yucatan The Club Show

08/11/2023

14/11/2023

2 διπλά εισιτήρια

2

2

15/11/2023

SUBURBIA CLOCKWORK ORANGE

26/10/2023

05/11/2023

4 διπλά εισιτήρια

4

4

6/11/2023

Techniques 2023 X Charlotte De Witte, Alignment & Adiel

28/09/2023

04/10/2023

4 διπλά VIP εισιτήρια

4

4

5/10/2023

whynot: Nafplio Challenge 2023

6/9/2023

 17/9/2023

2 συμμετοχές

2

2

18/9/2023

SUBURBIA

1/9/2023

10/9/2023

3 διπλά εισιτήρια

3

3

11/9/2023

Navarino Challange 2023

04/10/2023

08/10/2023

1ος νικητής: 1 double room για 2 βράδια στο The Westin Resort Costa Navarino2ος & 3ος νικιτής: από 1 συμμετοχή σε μία εκ των τεσσάρων διαδρομών της επιλογής τους.

3

3

9/10/2023

Sounio Challenge 2023

18/10/2023

29/10/2023

1 συμμετοχή

3

3

30/10/2023